Lubricador

  • Lubricator

    Lubricador

    La vàlvula reductora de pressió és una vàlvula que manté la pressió de sortida automàtica estable ajustant la pressió d’entrada a la pressió de sortida necessària i confiant en l’energia del propi medi. 
    Des del punt de vista de la mecànica dels fluids, la vàlvula reductora de pressió és una resistència local que pot canviar l’element de l’accelerador, és a dir, canviant l’àrea d’acceleració, de manera que el cabal i l’energia cinètica del fluid canvien, provocant diferents pèrdues de pressió, assolir l’objectiu de descompressió. A continuació, confieu en el control i regulació del sistema, de manera que la vàlvula després de les fluctuacions de pressió i la força de la molla s’equilibri, de manera que la vàlvula després de la pressió en un cert interval d’errors mantingui una constant.